Financieel

Donateurs

Er is een groep van min of meer vaste donateurs. Naar geleidelijke uitbreiding van het aantal donateurs wordt gestreefd.

Er worden geen bijzondere activiteiten ontwikkeld in het kader van fondswerving.

 

Beloningsbeleid

Bestuur en directie worden niet betaald.

Er is verder geen personeel in dienst van de stichting.

 

Beleidsplan

Het in 2018 verstrekken van gezondheidszorg, ouderenzorg, opvoeding en onderwijs in de ruimste zin, zonder aanzien van godsdienst, gezindte of stand. Speciale aandacht voor ondersteuning van nieuwe activiteiten in Tanzania.

 

Balans per 31 december 2018


ACTIVA
 

 

Vlottende activa    
Liquide middelen € 199.918  
  ___________ +
     
Totaal: € 199.918  
     

 

 PASSIVA

 

Eigen vermogen    
Reserves € 199.270  
     
Kortlpende schulden  
Overlopende passiva € 648  
  ___________ +
     
Totaal: € 199.918  
     

 

 

Staat van baten en lasten over 2018

 

Baten: €    38.280  
Overige lasten: €    43.576  
  _______________ -
Tussensaldo:  -  €  5.293  
Rente lasten: -  €  167  
  _______________ -
Saldo -  €  5.463  

Deze website wil gebruik maken van cookies.