Financieel

Donateurs

Er is een groep van min of meer vaste donateurs. Naar geleidelijke uitbreiding van het aantal donateurs wordt gestreefd.

Er worden geen bijzondere activiteiten ontwikkeld in het kader van fondswerving.

 

Beloningsbeleid

Bestuur en directie worden niet betaald.

Er is verder geen personeel in dienst van de stichting.

 

Beleidsplan

Het in 2021 verstrekken van gezondheidszorg, ouderenzorg, opvoeding en onderwijs in de ruimste zin, zonder aanzien van godsdienst, gezindte of stand. Speciale aandacht voor ondersteuning van nieuwe activiteiten in Tanzania.

 

Balans per 31 december 2021


ACTIVA
 

 

Vlottende activa    
Liquide middelen € 225.855  
  ___________ +
     
Totaal: € 225.855  
     

 

 PASSIVA

 

Eigen vermogen    
Reserves € 225.249  

 

   
Kortlpende schulden  
Overlopende passiva € 606  
  ___________ +
     
Totaal: € 225.855  
     

 

 

Staat van baten en lasten over 2021

 

Baten: €    38.200  
Overige lasten: €    46.708  
  _______________ -
Tussensaldo:  -  €  8.508  
Rente lasten:   €  216  
  _______________ -
Saldo -  €  8.724  

Deze website wil gebruik maken van cookies.